Site-archief

Het aangekondigde eenheidsstatuut samengevat: Wat verandert er vanaf 1/01/14?

Op 14 november werd de tekst van het wetsontwerp ‘eenheidsstatuut’ in tweede lezing goedgekeurd door de ministerraad. De definitieve wetgeving zal normaal gezien nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen. Het wetsontwerp bepaalt de nieuwe opzeggingstermijnen en ontslagregels die vanaf 1 januari 2014 voor een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden moeten zorgen. Daarnaast verdwijnt de onbetaalde eerste ziektedag (carensdag), die momenteel nog voor sommige arbeiders en bedienden bestaat.

Het ontwerp voorziet de volgende fundamentele veranderingen vanaf 1 januari 2014:

1) De definitieve afschaffing van de carensdag

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden.
Ter compensatie van de afschaffing van de carensdag heeft de regering evenwel in het wetsontwerp over het eenheidsstatuut de verplichtingen voor zieke werknemers uitgebreid. Momenteel stelt de wet immers dat enkel de werknemer die zijn werkgever geen medisch attest bezorgt, het recht op het gewaarborgd loon kan verliezen voor de dagen die aan het overmaken van het attest voorafgaan.
Vanaf 1 januari 2014 zal ook de werknemer die de werkgever niet onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengt en de werknemer die zich aan een medische controle onttrekt, het recht op gewaarborgd loon kunnen verliezen voor de dagen die aan de verwittiging of de medische controle voorafgaan.

2) Gelijke opzegregels voor arbeiders en bedienden (met enkele uitzonderingen voor bepaalde sectoren)

Vanaf 1 januari 2014 krijgen arbeiders en bedienden gelijkaardige opzegtermijnen. Tijdens de twee eerste contractjaren neemt de opzegtermijn toe per kwartaal. Kwartaal 1: 2 weken, Kwartaal 2: 4 weken, Kwartaal 3: 6 weken, Kwartaal 4: 7 weken, Kwartaal 5: 8 weken, Kwartaal 6: 9 weken, Kwartaal 7: 10 weken, Kwartaal 8: 11 weken.

Wie tussen de 2 en 3 jaar in dienst is, heeft een opzeggingstermijn van 12 weken. Iemand die al tussen de drie en vier jaar werkt, heeft een opzegtermijn van 13 weken. Werknemers die tussen de 4 en 5 jaar actief zijn, hebben een opzegtermijn van 15 weken.
Wie meer dan 5 jaar in dienst is, ziet zijn of haar opzegtermijn met 3 weken per kalenderjaar toenemen. Vanaf het 20ste jaar anciënniteit komt er slechts 1 week opzegtermijn bij. De opzegtermijn kan maximum 62 weken bedragen.

De rechten op een opzeggingstermijn die werden opgebouwd in de tewerkstelling bij eenzelfde werkgever tot op het ogenblik van de inwerkintreding van de nieuwe ontslagregels worden vastgeklikt volgens de bestaande regels. Op deze manier zijn nieuwe bepalingen van toepassing op de nieuwe contracten, maar ook op de oude contracten, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

3) De uitbreiding van het recht op outplacement

Vandaag is outplacement enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 en bij herstructureringen. Vanaf januari hebben werknemers die ontslagen worden vanaf het zevende jaar anciënniteit recht op outplacement. Dat outplacement wordt wel betaald met een deel van de opzegvergoeding. Een opzeggingsvergoeding van equivalent 7 maanden bestaat op die manier uit 6 maanden opzeggingsvergoeding en 4 weken outplacementpakket. Dit recht is niet van toepassing op werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering of bij ontslag om dringende reden.

4) De afschaffing van de proefperiode

Werkgevers die vanaf 1 januari 2014 een werknemer in dienst nemen met een contract voor onbepaalde duur, zijn onmiddellijk gebonden door de nieuwe opzeggingstermijnen (zie hierboven). Bij een arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ook voor studenten wordt de proeftijd wel behouden m.n. de eerste drie werkdagen. Tijdens deze periode kan elk van beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Om de afschaffing van de proefperiode te compenseren, wordt de nieuwe wetgeving soepeler bij contracten van bepaalde duur. Zo kan elke partij de bestaande overeenkomst eenzijdig beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. Als extra voorwaarde geldt wel dat deze referteperiode niet langer dan zes maanden mag bedragen. Voorbeeld: een contract van bepaalde duur van 3 maanden, zal dus gedurende anderhalve maand opgezegd kunnen worden; een contract van 2 jaar gedurende maximum 6 maanden.

5) De verplichting om de ontslagen te motiveren

Vanaf 1 januari 2014 zullen werkgevers elk ontslag moeten motiveren. Een regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag zal worden voorzien in een in de schoot van de Nationale Arbeidsraad te onderhandelen cao. Deze cao zal in een specifieke regeling voorzien voor vrijgestelde activiteiten.

Het wetsontwerp zal de komende weken nog verder besproken en behandeld worden in het parlement. Minister van Werk Monica De Coninck gaf echter al te kennen de tekst als het best haalbare compromis te beschouwen, en hoopt daarom dat er geen grote wijzingen meer doorgevoerd worden. Als alles goed gaat, zal de definitieve wetgeving nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen.

De nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben bij werkgevers én werknemers. Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf januari. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.

Solliciteer vanaf nu ook met je LinkedIn profiel bij Z-Staffing Office

logootys

Als specialist in de rekrutering kent Z-Staffing de noden van haar klanten en kandidaten als geen ander. Snelheid en accuraatheid zijn key-factoren. Twee factoren die moeilijk te combineren zijn, maar vandaag hebben we een oplossing. Via het rekruteringsysteem van OTYS Recruiting Technologies combineren we snelheid en accuraatheid met gemak.

De ideale kandidaat voor de job. Het is een cliché, we geven het toe, maar bij Z-Staffing maken we van dit cliché onze missie.
Daarom is de businessunit Z-Staffing Office sinds kort gestart met het systeem van OTYS, specifiek voor de rekrutering en matching van bedienden en kaderleden. Kandidaten kunnen zich voortaan makkelijk inschrijven door hun LinkedIn profiel te koppelen in plaats van telkens een grote vragenlijst in te vullen. Als kandidaat solliciteer je snel en accuraat met jouw LinkedIn-profiel. Maar daar stop het niet. Via de handige koppeling tussen kandidaten en vacatures, wordt het eenvoudig om de ideale match te vinden. Een groot voordeel voor de kandidaat en het bedrijf.

OTYS zorgt er ook voor dat elke kandidaat de opvolging krijgt die hij of zij verdient. Solliciteren is een intensieve bezigheid en daar zijn we ons bij Z-Staffing van bewust. Dankzij OTYS hebben we de mogelijkheid om het proces van elke kandidaat nauwgezet op te volgen. Dit resulteert in een correcte en professionele opvolging voor elke kandidaat op elk moment in het sollicitatieproces.

Z-Staffing Office gebruikt OTYS ook om haar vacatures te verspreiden via hun social media kanalen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen Z-Staffing Office volgen op:
http://www.facebook.com/zstaffingoffice
http://www.linkedin.com/company/z-staffing
http://www.twitter.com/zstaffingoffice
http://www.zstaffing.wordpress.com
http://office.z-staffing.org

Private arbeidsbemiddelaars onmisbaar op de arbeidsmarkt

logo lid van federgon BIL

Ondanks de economische malaise blijft de impact van de private intermediairs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 700.000 personen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De beleidsmakers slagen er nog steeds onvoldoende in om transities op de arbeidsmarkt optimaal te organiseren.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Federgon, de federatie die de private arbeidsmarktintermediairs vertegenwoordigt. “De leden van Federgon vervullen een cruciale rol bij het functioneren van die arbeidsmarkt,” zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon. “Op basis van onze expertise en onze grondige kennis van de arbeidsmarkt willen we dan ook onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bijdrage leveren aan een moderne en flexibele arbeidsmarkt. We schuiven hiervoor 4 prioritaire dossiers naar voor die cruciaal zijn voor een beter functionerende arbeidsmarkt”.

De 4 prioritaire dossiers voor Federgon zijn:
1. Een veralgemening van outplacement als een activerings- of herinschakelings-instrument. “Outplacement moet worden ingeschreven in de modernisering van het ontslagrecht, waarbij niet enkel aandacht is voor de financiële aspecten, maar vooral ook voor activering.”
2. Het systeem van dienstencheques mag niet in gevaar komen door de nakende regionalisering van het systeem. Het is immers een belangrijk element in de strijd tegen werkloosheid van laaggeschoolden. 4,3 procent van alle banen wordt ingenomen via dienstencheques.
3. Daarnaast herhaalt Federgon het pleidooi om uitzendarbeid ook in de openbare sector toe te laten. Dat moet bijdragen tot een verdere professionalisering van de openbare sector.
4. Federgon is ook niet tevreden met de recente wetswijzigingen inzake terbeschikkingstelling van werknemers. “Vermits dienstverlening de essentie vormt van onze netwerkeconomie, verbaast het ons dat de wijzigingen die zijn aangebracht het bonafide bedrijven voortaan bijzonder moeilijk maken. Er moet op een innovatieve manier gezocht worden naar oplossingen voor onderaanneming, aanneming van diensten met terbeschikkingstelling van werknemers, co-sourcing enzovoort. Mogelijk is uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur een goede oplossing.”

Cijfers
Met uitzondering van de outplacement- en opleidingssector, tekenden de verschillende deelsectoren door de economische conjunctuur in 2012 hoofdzakelijk negatieve cijfers op. Zo daalde de uitzendactiviteit met 5,6 procent. Al zijn er nog steeds 540.434 uitzendkrachten aan de slag. De Federgon-leden deden in 2012 14.454 outplacement-begeleidingen. 32.000 werkzoekenden werden door private intermediairs begeleid in opdracht van de VDAB, Actiris en Forem. Verder telde Federgon 451 interim-managementopdrachten, 4600 projectprofessionals, 19.840 assessments en 3300 loopbaanbegeleidingen.

Bron: Federgon (www.federgon.be)
Verschijningsdatum: 18/04/13

Z-Staffing is sinds 2009 erkend lid bij Federgon
(http://z-staffing.org/zstaffing/certificeringen.html)

Z-Staffing breidt haar HR-dienstenpakket verder voor u uit.

Sinds 2004 kent Z-Staffing een geleidelijke, maar gestage groei. Onze klanten kennen ons als dé niche-specialist die hun wens naar flexibele werkkrachten op de meest inventieve en kwalitatieve manier invult. Vanuit onze Z-Scan werken we voor u een stappenplan op maat uit: van rekrutering, selectie en opleiding tot opstartbegeleiding en payrolling.

Zeven jaar expertise in uitzendwerk en werving en selectie geeft ons een stevige basis om enkele bijkomende diensten aan u voor te stellen.

Outplacement

Slaat de crisis harder toe dan verwacht? Heeft u al gehoord van CAO 82bis? Z-staffing start momenteel haar outplacement-dienstverlening op. Ontslagen zijn nooit aangenaam, noch voor de werkgever, noch voor de werknemer. Z-Staffing helpt u aan uw wettelijke verplichtingen te vervullen én begeleidt uw werknemers naar een nieuwe, gepaste job.

Preventie en juridisch advies / Outsourcing

Heeft u nood aan juridisch advies of ondersteuning op het vlak van veiligheid? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Z-Staffing heeft de ervaring én kennis in huis om u bij te staan in die zaken die misschien niet tot uw core-business behoren. Onze ervaren preventieadviseur en eigen jurist helpt u lastige klippen te omzeilen en heikele vraagstukken op te lossen vóórdat ze een gevaar voor uw organisatie kunnen vormen. Wil u deze ondersteuning bij u ter plaatse? Geen probleem, u kan bij ons terecht voor outsourcing van een preventie-en/of juridisch adviseur.

Opleidingen

U loopt al eens projecten mis door het ontbreken van de juiste certificaten? U merkt dat sommige medewerkers nog kennis ontberen? Vanaf dag 1 behoort het opleiden van uitzendkrachten tot onze core-business. Laat niets aan het toeval over en schakel Z-Staffing in om de competenties van uw medewerkers up te graden tot uw standaard. Op dit moment biedt Z-Staffing zoals aan: VCA-opleidingen, HACCP, klantvriendelijkheid, attitudetrainingen, opleidingen voor brand- en veiligheidswachten, monteurs/elektriciens van zonnepanelen, industriële reinigers met SIR (hogedrukspuiter) attest, contact center agents, ramenwassers, bakkersgasten en productieoperatoren. Zoek u een korte opleiding op maat van uw bedrijf voor een prijs op uw maat? Contacteer ons vrijblijvend.

Sportvacature.be

Z-Staffing specialiseert zich in bepaalde sectoren en wil hier vooral innovatief in zijn. Vandaar de keuze om ons vanaf 2012 ook op de sportsector te richten. Niet alleen op sportclubs en -organisaties maar op alle bedrijven die op de één of andere manier gelinkt zijn aan sport. Voor deze bedrijven bieden wij nu een uniek aanbod, gaande van de rekrutering en selectie, tot opleiding en begeleiding van kandidaten met talent voor de sportsector.

Z-Staffing haalde hiervoor een specialist in huis: Yves Steyaert, die al een rijke carrière in het sportmanagement achter zich heeft, ontwikkelde bovendien een eigen website www.sportvacature.be  Gaandeweg willen we dit HR-platform uitbouwen tot de onmisbare schakel tussen sportliefhebbers en bedrijven of organisaties in de sportsector.

Z-Project Staffing nv ■ Industrieweg 57B ■ BE-3583 Paal-Beringen

T +32 (0)11 77 14 56 ■ F +32 (0)11 77 14 59

■ info@z-staffing.org ■ www.z-staffing.org

■ Erkenning VG.1028/BU, VG 1028/BUO, B-AB08031, DC02135

Z-Staffing lanceert platform voor HR-diensten in de sportwereld

Sport is business, zegt men wel eens. En dat klopt, want heel wat clubs, winkels en andere bedrijven die in de sport actief zijn, zoeken gepassioneerde arbeidskrachten om hun diensten en producten zo goed mogelijk aan de man te brengen. Hét probleem daarbij is dat goede werknemers met interesse voor sport, de specifieke vacatures moeilijk vinden. Andersom krijgen de organisaties en bedrijven hun sportvacatures niet ingevuld met kwalitatieve profielen. Z-Staffing heeft hier nu een oplossing voor…

Het verhaal van de ex-topsporters die na hun actieve carrière in het zogenaamde ‘zwarte gat’ vallen, is alom bekend. Deze atleten willen vaak niets liever dan actief te blijven in de sport, en hun ervaring meenemen om hun loopbaan een andere wending te geven. Toch is dat niet zo evident.

Mooi voorbeeld is Olympisch zwemkampioen Fred Deburghgraeve, die onlangs na het faillissement van zijn werkgever, op zoek was naar een nieuwe job. “Het moest bij voorkeur een baan zijn waarin enige affiniteit met de sportwereld gewenst was,” aldus de gouden medaille-winnaar van Atlanta ’96. “De ervaring leert dat motivatie voor je werk vaak samenhangt met de passie die je hebt voor de producten of diensten die je aanbiedt.”

En dus maakte Fred Deburghgraeve recent gebruik van www.sportvacature.be, een gloednieuw platform dat we bij Z-Staffing speciaal voor deze nichemarkt hebben opgezet:

“Deze afdeling richt zich specifiek tot sportclubs en bedrijven met een sportief karakter die ondersteuning kunnen gebruiken voor hun personeelsprobleem,” zegt Yves Steyaert, die al een rijke carrière in het sportmanagement achter zich heeft, en speciaal voor deze functie door Z-Staffing werd aangetrokken. “Dit kan gaan van uitzendarbeid, rekrutering en selectie tot opleiding en outplacement, zowel voor tijdelijke als langdurige opdrachten.” Voorbeelden van vacatures zijn die voor redders, master en bachelors in de LO, kinesitherapeuten, sportmonitoren, winkelverkopers, enzovoort.

Opleiding

Om deze jobs in te vullen, richt Z-Staffing zich tot alle sportieve kandidaten, gaande van topsporters, ex-topsporters, amateursporters, studenten tot gewoonweg iedereen met een brede interesse voor de sport. “Via ons platform www.sportvacature.be bieden we ook de werkzoekenden begeleiding en opleiding door onze eigen, gespecialiseerde consultants en partnerorganisaties,” aldus nog Steyaert.

Z-Staffing werkt intussen ook al specifieke opleidingen uit, zoals voor de verkoop van sportartikelen. Heel wat grote ketens en kleinere winkels zijn al geïnteresseerd. “Gaandeweg willen we dit platform uitbreiden tot een onmisbare schakel tussen sportliefhebbers en bedrijven in de sportsector,” besluit Steyaert. “Het doet plezier om een handje toe steken in de totstandkoming van deze ‘perfect match’.”

Voor meer info:

Yves Steyaert
http://www.sportvacature.be
Yves@Sportvacature.be
32 477 52 01 83

Geschiedenis Z-Staffing

Uitzendorganisatie Z-Staffing werd opgericht in 2004 (toen nog Z-In Project Interim) door zaakvoerder Pascal Meuris. Met meer dan 10 jaar ervaring in de sector had hij een eigen visie ontwikkeld over het uitzendgebeuren. Uitzendkrachten beter informeren over een job en hen bovendien ook opleiding en begeleiding aanbieden, in plaats van ze zomaar uit te zenden, waren de doelstellingen.

Matty Zadnikar, eigenaar van de Z-Group, en Philip Smet, bestuurder Smet Jet Water Solutions, stapten mee in het project van Pascal en samen gingen ze brand- en veiligheidswachten rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden tot een job in de petrochemie (safety). Hiermee creëerden ze kansen voor werkzoekenden zonder opleiding of ervaring. Bovendien zetten ze tal van samenwerkingen op poten met verschillende arbeidsmarktactoren zoals VDAB, Jobkanaal, Azertie, GTB, OCMW’s, onderwijs, enz. Dit succesvolle project reflecteerde zich al snel in andere niches zoals industriële cleaning, traditionele cleaning, industrie, voeding, energie en call.

Door de filosofie van het opleiden en begeleiden ook continu bij zijn eigen medewerkers toe te passen mag Z-Staffing stellen dat men specialisten in zijn niches heeft ontwikkeld.Attente opvolging van de sector en een luisterend oor bieden voor de noden van hun klanten zorgde dikwijls voor innovatieve ideeën. Zo werd er o.a. een klimwand aan het kantoor van Paal bevestigd waardoor uitzendkrachten meteen getest kunnen worden op hoogtevrees.

Hoogtevrees?

Met deze instelling ontwikkelde Z-Staffing door de jaren heen een concept waarbij men de bedrijven tracht aan te sporen om af te stappen van hun zoektocht naar “witte raven”. In plaats daarvan stimuleert Z-Staffing zijn uitzendkrachten door hen duidelijke informatie, opleiding en begeleiding te bieden waardoor ze de job vinden die bij hen past. Al deze initiatieven bieden vanzelf oplossingen voor de personeelsproblemen bij Z-Staffing’s klanten.

Ondertussen is Z-Staffing uitgegroeid tot een kleine, resultaatgedreven uitzendonderneming met zijn maatschappelijke zetel in Paal en nog eens 7 andere uitzendkantoren verdeeld over Limburg, Antwerpen en Henegouwen. Z-Staffing telt op dit ogenblik 37 werknemers, is erkend lid bij Federgon en VCU gecertificeerd.

Het is duidelijk dat Z-Staffing niet op zijn lauweren rust, bewijs hiervan is de opstart van NexZt in 2012. Een allesomvattend concept voor werving en selectie, outplacement en rekrutering van lager-, midden- en hoger kaderprofielen.

Z-Staffing

Good work, great job!