Maandelijks archief: november 2013

Het aangekondigde eenheidsstatuut samengevat: Wat verandert er vanaf 1/01/14?

Op 14 november werd de tekst van het wetsontwerp ‘eenheidsstatuut’ in tweede lezing goedgekeurd door de ministerraad. De definitieve wetgeving zal normaal gezien nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen. Het wetsontwerp bepaalt de nieuwe opzeggingstermijnen en ontslagregels die vanaf 1 januari 2014 voor een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden moeten zorgen. Daarnaast verdwijnt de onbetaalde eerste ziektedag (carensdag), die momenteel nog voor sommige arbeiders en bedienden bestaat.

Het ontwerp voorziet de volgende fundamentele veranderingen vanaf 1 januari 2014:

1) De definitieve afschaffing van de carensdag

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden.
Ter compensatie van de afschaffing van de carensdag heeft de regering evenwel in het wetsontwerp over het eenheidsstatuut de verplichtingen voor zieke werknemers uitgebreid. Momenteel stelt de wet immers dat enkel de werknemer die zijn werkgever geen medisch attest bezorgt, het recht op het gewaarborgd loon kan verliezen voor de dagen die aan het overmaken van het attest voorafgaan.
Vanaf 1 januari 2014 zal ook de werknemer die de werkgever niet onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengt en de werknemer die zich aan een medische controle onttrekt, het recht op gewaarborgd loon kunnen verliezen voor de dagen die aan de verwittiging of de medische controle voorafgaan.

2) Gelijke opzegregels voor arbeiders en bedienden (met enkele uitzonderingen voor bepaalde sectoren)

Vanaf 1 januari 2014 krijgen arbeiders en bedienden gelijkaardige opzegtermijnen. Tijdens de twee eerste contractjaren neemt de opzegtermijn toe per kwartaal. Kwartaal 1: 2 weken, Kwartaal 2: 4 weken, Kwartaal 3: 6 weken, Kwartaal 4: 7 weken, Kwartaal 5: 8 weken, Kwartaal 6: 9 weken, Kwartaal 7: 10 weken, Kwartaal 8: 11 weken.

Wie tussen de 2 en 3 jaar in dienst is, heeft een opzeggingstermijn van 12 weken. Iemand die al tussen de drie en vier jaar werkt, heeft een opzegtermijn van 13 weken. Werknemers die tussen de 4 en 5 jaar actief zijn, hebben een opzegtermijn van 15 weken.
Wie meer dan 5 jaar in dienst is, ziet zijn of haar opzegtermijn met 3 weken per kalenderjaar toenemen. Vanaf het 20ste jaar anciënniteit komt er slechts 1 week opzegtermijn bij. De opzegtermijn kan maximum 62 weken bedragen.

De rechten op een opzeggingstermijn die werden opgebouwd in de tewerkstelling bij eenzelfde werkgever tot op het ogenblik van de inwerkintreding van de nieuwe ontslagregels worden vastgeklikt volgens de bestaande regels. Op deze manier zijn nieuwe bepalingen van toepassing op de nieuwe contracten, maar ook op de oude contracten, voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

3) De uitbreiding van het recht op outplacement

Vandaag is outplacement enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 en bij herstructureringen. Vanaf januari hebben werknemers die ontslagen worden vanaf het zevende jaar anciënniteit recht op outplacement. Dat outplacement wordt wel betaald met een deel van de opzegvergoeding. Een opzeggingsvergoeding van equivalent 7 maanden bestaat op die manier uit 6 maanden opzeggingsvergoeding en 4 weken outplacementpakket. Dit recht is niet van toepassing op werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering of bij ontslag om dringende reden.

4) De afschaffing van de proefperiode

Werkgevers die vanaf 1 januari 2014 een werknemer in dienst nemen met een contract voor onbepaalde duur, zijn onmiddellijk gebonden door de nieuwe opzeggingstermijnen (zie hierboven). Bij een arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ook voor studenten wordt de proeftijd wel behouden m.n. de eerste drie werkdagen. Tijdens deze periode kan elk van beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Om de afschaffing van de proefperiode te compenseren, wordt de nieuwe wetgeving soepeler bij contracten van bepaalde duur. Zo kan elke partij de bestaande overeenkomst eenzijdig beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd. Als extra voorwaarde geldt wel dat deze referteperiode niet langer dan zes maanden mag bedragen. Voorbeeld: een contract van bepaalde duur van 3 maanden, zal dus gedurende anderhalve maand opgezegd kunnen worden; een contract van 2 jaar gedurende maximum 6 maanden.

5) De verplichting om de ontslagen te motiveren

Vanaf 1 januari 2014 zullen werkgevers elk ontslag moeten motiveren. Een regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag zal worden voorzien in een in de schoot van de Nationale Arbeidsraad te onderhandelen cao. Deze cao zal in een specifieke regeling voorzien voor vrijgestelde activiteiten.

Het wetsontwerp zal de komende weken nog verder besproken en behandeld worden in het parlement. Minister van Werk Monica De Coninck gaf echter al te kennen de tekst als het best haalbare compromis te beschouwen, en hoopt daarom dat er geen grote wijzingen meer doorgevoerd worden. Als alles goed gaat, zal de definitieve wetgeving nog vóór 1 januari 2014 in het Staatsblad verschijnen.

De nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben bij werkgevers én werknemers. Z-Staffing is klaar om deze nieuwe regels te implementeren vanaf januari. Hebben jullie bedenkingen? Laat je reacties gerust weten via deze blog of neem contact op met onze kantoren via http://z-staffing.org/zstaffing/kantoren.html.

Wil je meer uitgebreide informatie? Bekijk dan onze onderstaande slideshare presentatie.

Succesvolle ontbijtmeeting met Antwerpse arbeidsmarktpartners

fotoontbijtseminarie
In navolging van de geslaagde editie in Limburg eerder dit jaar, organiseerde Z-Staffing gisteren, samen met VDAB en het VFU (Vormingsfonds voor uitzendkrachten), een ontbijtmeeting met Antwerpse arbeidsmarktpartners, die talrijk aanwezig waren. De sessie vond plaats onder het motto ‘Samen aan het WERK VOOR IEDEREEN’.
Luc Hostens, Provinciaal Directeur Arbeidsmarktbeheer bij VDAB, sprak de aanwezigen toe over het belang van een goede samenwerking met partners. VDAB zet hier zelf veel op in en juicht initiatieven toe die hiertoe bijdragen. Alle arbeidsmarktpartners hebben eenzelfde doel m.n. het vinden van een gepaste job voor de vele werkzoekenden.
Mieke Verstegen, Sectorconsulent bij het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, gaf een toelichting over de gerealiseerde projecten om verschillende doelgroepen te informeren over uitzendarbeid. Het VFU vormt hiermee o.a. een brug tussen uitzendkantoren en arbeidsmarktactoren.
Pascal Meuris, Managing Director van Z-Staffing, gaf de aftrap voor de speeddating en riep alle aanwezigen op om ‘samen’ werk te maken van ‘werk voor iedereen’. Bij een lekker ontbijt werden vele persoonlijke contacten gelegd met een geslaagd doel van de sessie als gevolg.
De presentatie van de sessie kan opgevraagd worden bij Silvy Ulenaers via silvy.ulenaers@z-staffing.org of 011/77.14.57.